Slapuk? politika

Šis tinklapis naudoja slapukus (cookies) išsaugodamas informacij? j?s? kompiuteryje. Šios nuostatos paaiškina kaip mes naudojame slapukus, nuostatos gali b?ti dalinai pakeistos be išankstinio persp?jimo. Siekdami užtikrinti, kad naudojat?s atnaujinta informacija apie slapuk? naudojim?, prašome reguliariai perži?r?ti šias nuostatas apie galimus pasikeitimus. Naudodamiesi šiuo tinklapiu sutinkate su slapuk? patalpinimu j?s? kompiuteryje, atsižvelgiant ? nuostatas ir taisykles. Jei j?s nesutinkate priimti slapuk? iš šio tinklapio, prašau atjungti savo slapuk? palaikym? interneto naršykl?je arba atsisakyti naudotis šiuo tinklapiu.
1. Kas yra Slapukai (Cookies)?
Slapukai tai tekstin? informacija, kuri? tinklapis persiun?ia ? naršykl?s slapuk? fail? esant? j?s? kompiuterio kietajame diske. Taip tinklapis gali atpažinti jus kai lankot?s kit? kart?, arba atsiminti atitinkam? informacij? apie jus. Tai informacija, kokiuose vidiniuose puslapiuose lank?t?s, kokius menu punktus pasirinkote, specifin? informacij? kuri? ?ved?te ? formas esan?ias šiame tinklapyje, j?s? vizito laikas ir datos.

2. Slapuk? tipai
Yra du pagrindiniai slapuku tipai:
Sesijos slapukai: tai laikini slapukai kuriu galiojimas baigiasi kartu su naršykl?s sesijos pabaiga t.y., kada j?s paliekate tinklap?. Sesijos slapukai leidžia tinklapiui atpažinti jus kai naršote vidinius puslapius per vienetin? naršykl?s naudojim?, taip leidžia jums naudotis tinklapiu efektyviau. Pvz., sesijos slapukai tinklapiui leidžia atsiminti, kad naudotojas ?sid?jo atitinkamas prekes ? savo krepšel?.
Nuolatiniai slapukai: priešingai nei sesijos slapukai, nuolatiniai slapukai yra saugomi j?s? kompiuteryje iki galiojimo pabaigos arba ištrynimo. Tai suteikia galimyb? atpažinti jus gr?žus, atsiminti j?s? pasirinkimus ar suteiktas paslaugas.
Papildomai prie sesijos slapuk? ir nuolatini? slapuk? gali b?ti ir kitokie slapukai, kurie nustatyti tinklapio kur? j?s nusprend?te aplankyti, kaip kad šis tinklapis, taip suteikiant informacija mums ar tre?ioms šalims.

3. M?s? naudojami Slapukai
Šiuo metu, ir ateityje galimai naudosime šiuos slapukus:
Sesijos slapukus naudojame, kad:

Pad?ti užtikrinti saugum? ir patikrinti j?s? duomenis. J?s naudojat?s tinklapiu, naršydami puslapius, slapuk? pagalba išvengiate nuolatinio t? pa?i? duomen? suvedimo Nuolatinius slapukus naudojame, kad:
Padeda mums atpažinti jus kaip unikal? vartotoj? kiekvien? kart? jums gr?žus ? tinklap?, taip išvengiant pasikartojan?i? veiksm? atlikimo
Rinkti ir kaupti statistin? anonimišk? informacij?, kuri mums pad?t? geriau suprasti j?s? poreikius, ir pad?t? mums pagerinti tinklapio strukt?r?
Daug slapuk? yra sukurti, kad j?s gal?tum?te optimaliai naudotis interneto tinklu. Pvz., mes naudojame slapukus, kad gal?tume pagerinti vartotojo patirt?, naudojantis m?s? tinklapiais, tarkim, slapukas kuris atpaž?sta ar j?s? naršykl? palaiko konkre?i? technologin? funkcij?. Pvz, tai padeda tinklapiui pasikrauti grei?iau, kai j?s prašote pakrauti didel?s apimties fail?.
Papildomai nuo slapuk?, kurie suteikia informacija mums, mes taip pat naudojame slapukus kurie renka informacij? ir siun?ia tre?ioms šalims. Kaip pavyzdys „Google Analytics”. Prašome pasitikrinti tre?i?j? šali? tinklapius, norint gauti daugiau informacijos apie slapuk? naudojim?. Ši? tinklapi? slapuk? naudojimo nuostatos gali skirtis nuo m?s?. Kaip ir pirmosios šalies slapukus, taip ir tre?i?j? šali? slapukus galite blokuoti, per savo naršykl?s nustatymus. Kai kurie m?s? slapukai gali rinkti ir saugoti j?s? asmenin? informacij?, kaip j?s? vardas ar elektroninio pašto adresas. Mes esame ?sipareigoj? gerbti ir apsaugoti j?s? duomen? saugum?, užtikrindami j?s? informacijos naudojim? ir saugojim? laikantis privatumo politikos.

4. Slapuk? atsisakymas šiame tinklapyje
Pagal pradinius nustatymus, dauguma naršykli? priima slapukus. Ta?iau j?s turite galimyb? atjungti slapukus, pakeisdami savo naršykl?s nustatymus. Taip pat galima sukonfig?ruoti savo naršykl?s nustatymus, kad gal?tum?te priimti tik atitinkamus slapukus, arba gauti persp?jimo pranešim?, kiekvien? kart? leidžiant? jums nuspr?sti ar norite saugoti slapukus savo kompiuteryje. Norint valdyti slapukus savo kompiuteryje, tam yra ?vairios galimyb?s, pvz., jums pad?s „pagalbos” sekcija j?s? naršykl?je. Taip pat j?s galite ištrinti ar išjungti sukaupt? informacij?. Kadangi m?s? slapukai leidžia jums prisijungti prie pagrindini? tinklapio funkcij? mes rekomenduojame, kad paliktum?te slapuk? palaikym? ?jungt?. Jei slapuk? palaikymas išjungtas, tai gali reikšti, kad j?s patirsite limituota tinklapio naudojim? ar negal?site naudotis tinklapiu visiškai.